Η διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων πραγματοποιείται με ευθύνη του παραγωγού, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. Στο πλαίσιο αυτό, κάθε επιχείρηση-παραγωγός θα πρέπει είτε να αναλάβει να διαχειριστεί τα απόβλητά του σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, είτε να επιλέξει τον κατάλληλο συνεργάτη, ο οποίος διαθέτοντας όλες τις άδειες, ασφαλίσεις και τεχνοοικονομικά συμφέρουσες λύσεις θα προβεί στην ασφαλή και περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση, προσκομίζοντας στον παραγωγό τα απαραίτητα πιστοποιητικά.

Στον τομέα αυτό η ENVIROCHEM είναι σε θέση να προσφέρει τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες εκκινώντας από την οργάνωση της συλλογής, που πρέπει να γίνεται εσωτερικά από τον παραγωγό, έως και την τελική διάθεση/ανακύκλωση, σε χρόνους που εξυπηρετούν την εύρυθμη λειτουργία οποιασδήποτε παραγωγικής μονάδας, με ασφαλή τεχνικά τρόπο, σε λογικό κόστος.

Εξυπηρετώντας ένα ευρύ φάσμα παραγωγών από μικρές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών (εργαστήρια, συνεργεία, καθαριστήρια, τυπογραφία, κ.α.) έως και μεγάλες βιομηχανικές μονάδες σε πανελλαδική κλίμακα, η ENVIROCHEM μπορεί να δώσει την κατάλληλη λύση σε οποιοδήποτε πρόβλημα. 

Το τμήμα διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων, αποτελεί τον κορμό της εταιρείας, έχοντας 18ετή εμπειρία σε θέματα συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας/διάθεσης αποβλήτων που θεωρούνται επικίνδυνα σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων ή για τα οποία δεν υφίσταται λύση διάθεσης.

Ορισμένα από τα προς διαχείριση, ρεύματα είναι:

• PCBs

• Φυτοφάρμακα

• Χημικά εργαστηρίων

• Ιλύες από επεξεργασία υγρών αποβλήτων

• Διαλύτες

• Γαλακτώματα μεταλλοτεχνίας

• Χημικά Εμφάνισης-Εκτύπωσης

• Σκευάσματα προς Καταστροφή (Καλλυντικά, Φάρμακα)

• Χρώματα, μελάνια, επιστρωτικά