Το σημαντικό θέμα της παρουσίας αμιάντου σε κτίρια, πλοία ή εγκαταστάσεις, απαιτεί έγκυρη, υπεύθυνη και άμεση αντιμετώπιση

Η ENVIROCHEM έχοντας διαχειρισθεί περισσότερους από 1500 τόνους αμιάντου και έχοντας εκτελέσει έργα αποξήλωσης αμιαντούχων υλικών από επιφάνειες συνολικής έκτασης 100.000 τ.μ., μπορεί να αποτελέσει τον αξιόπιστο σύμβουλο και συνεργάτη σας

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι:

  • Ενημερωτικές, συμβουλευτικές
  • Δειγματοληψίες, μετρήσεις συγκέντρωσης ινών στον αέρα
  • Εκπόνηση Μελετών Εκτίμησης Κινδύνου
  • Εγκλωβισμός
  • Αποξηλώσεις, καθαιρέσεις αμιαντούχων υλικών
  • Προτάσεις λύσεων


Ενδεικτικά Εργα:

  • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ, 14.000 τ.μ. (αποξήλωση-διαχείριση)
  • Δ.Ε.Η. Α.Ε. (εγκλωβισμός-διαχείριση)
  • ΑΗΚ Κύπρου (διαχείριση)
  • ΕΤ-3 (αποξήλωση-διαχείριση )