Οι νέες ανάγκες που προκύπτουν με την συμμόρφωση προς την Κοινοτική και Ελληνική Νομοθεσία, από την εφαρμογή συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης και την τήρηση Περιβαλλοντικών Ορων για την αδειοδότηση εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων, απαιτούν την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών από συνεργάτες που έχουν γνώση και εμπειρία.

Στο πλαίσιο παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών προς συνεργάτες μας, το τμήμα συμβουλευτικών υπηρεσιών της ENVIROCHEM, στελεχωμένο από ειδικευμένο και έμπειρο επιστημονικό προσωπικό είναι σε θέση να εξυπηρετήσει διάφορους τομείς, παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις (μελέτες, δειγματοληψίες, αναλύσεις, υποβολή προτάσεων):

  • Σύμβουλοι Ασφαλείας μεταφορών επικινδύνων υλικών (ADR)
  • Μελέτες εκτίμησης κινδύνου από αμίαντο
  • Μελέτες εκτίμησης ρύπανσης χώρων, εδαφών και σχεδίων αποκατάστασης χώρων, διαχειριστικών σχεδίων αποβλήτων σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις, τεχνοοικονομικές μελέτες έργων περιβαλλοντικού χαρακτήρα
  • Περιβαλλοντική αδειοδότηση - Μελέτες Πριβαλλοντικών Επιπτώσεων
  • Περιβαλλοντικός έλεγχος σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις
  • Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO 14001, EMAS)

Περισσότερες Φωτογραφίες