1. Διαχείριση Αποβλήτων
2. Μπαταρίες, Λαμπτήρες, Η/Υ
3. Αμίαντος
4. Εξυγίανση Εδαφών
5. Ασφάλεια Οδικών Μεταφορών κατά ADR
6. Μελέτες, Αδειοδοτήσεις, Συμβουλευτικές υπηρεσίες
7. Εμπορικές δραστηριότητες

Τα τελευταία χρόνια η ENVIROCHEM επεκτάθηκε ενεργά και στις ακόλουθες δραστηριότητες:
- Εκτιμήσεις κινδύνου, μελέτες και εκτελέσεις έργων αποξήλωσης αμιάντου.
- Διαχείριση ειδικών ρευμάτων αποβλήτων, όπως μπαταριών, λαμπτήρων και ηλεκ. υπολογιστών.
- Παροχή υπηρεσιών συμβούλου ασφαλείας οδικών μεταφορών κατά ADR.
- Εκπονήσεις μελετών βιομηχανικών, λατομικών και μεταλλευτικών εγκαταστάσεων, αδειοδοτήσεις εγκαταστάσεων
καθώς και εκπονήσεις τεχνικοοικονομικών και ειδικών περιβαλλοντικών μελετών.
- Πωλήσεις ειδών συσκευασίας και αποθήκευσης αποβλήτων και συσκευών μείωσης όγκου απορριμάτων.

Η ENVIROCHEM για το διάστημα 1990 - 2005 και καθ' όλη τη διάρκεια της ενεργού δράσης της στο χώρο
διαχείρισης των επικινδύνων αποβλήτων δεν έχει δεχθεί διοικητικό πρόστιμο ή αρνητική παρατήρηση
τόσο από τους εμπλεκόμενους κρατικούς φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού όσο και από τους συμβαλλόμενους
με αυτή πελάτες/κατόχους αποβλήτων.

Επιπλέον η ENVIROCHEM δεν έχει ιστορικό ζημιών.