Η ENVIROCHEM ΕΛΛΑΣ Α.Ε. δραστηριοποιείται στο χώρο της συλλογής, συσκευασίας και μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων, της αφαίρεσης αμιάντου και της εξυγίανσης ρυπασμένων εδαφών. Η εταιρεία λειτουργεί Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 και OHSAS 18001:1999 και εφαρμόζει Πολιτική για το Περιβάλλον, την Ποιότητα και την Υγεία & Ασφάλεια μέσω της οποίας δεσμεύεται:

  •  να λειτουργεί σε πλήρη συμμόρφωση με το Εθνικό και Ευρωπαϊκό Νομοθετικό Πλαίσιο και Κανόνες που διέπουν το σύνολο των δραστηριοτήτων της,
  •  να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη και ελαχιστοποίηση των κινδύνων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία,
  •  να προσφέρει υπηρεσίες που ικανοποιούν πλήρως τόσο τις ανάγκες των πελατών της, όσο και τις προσδιορισμένες από την ίδια απαιτήσεις,
  • να βελτιώνει διαρκώς την αποτελεσματικότητά της στους τομείς της ποιότητας, της προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας & ασφάλειας στην εργασία.


Για την υλοποίηση της Πολιτικής της η εταιρεία:

  • Εφαρμόζει τυποποιημένες διαδικασίες σε όλα τα στάδια της συνεργασίας της με τους πελάτες, από την πρώτη επαφή μέχρι την πιστοποιημένη ολοκλήρωση κάθε εργασίας.
  • Διαχειρίζεται τα περιβαλλοντικά ζητήματα που προκύπτουν από τις εργασίες της ως αναπόσπαστο κομμάτι της λειτουργίας της και εφαρμόζει καθαρές και ασφαλείς διαδικασίες, τόσο στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, όσο και στο χώρο που εκτελούνται οι εργασίες.
  • Διασφαλίζει ασφαλείς συνθήκες εργασίας για τους εργαζόμενους, τόσο στις εγκαταστάσεις της εταιρείας όσο και στο χώρο που εκτελούνται οι εργασίες, ταυτοποιώντας τους κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν και παρέχοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για τον έλεγχο αυτών.
  • Διασφαλίζει την νόμιμη και περιβαλλοντικά φιλική διάθεση των αποβλήτων, μετά από αυστηρή επιλογή εταιρειών διάθεσης και ανακύκλωσης.
  • Παρέχει ένα πλαίσιο για την καθιέρωση και την ανασκόπηση αντικειμενικών σκοπών για την ποιότητα, των περιβαλλοντικών σκοπών και στόχων, αλλά και αντικειμενικών σκοπών υγείας και ασφάλειας.


Στα πλαίσια του στόχου της για διαρκή βελτίωση, H ENVIROCHEM ΕΛΛΑΣ Α.Ε. γνωστοποιεί την Πολιτική της σε όλους τους πελάτες και συνεργάτες και ζητά τη συνεισφορά τους, όπου είναι δυνατόν, στην επίτευξη των στόχων της, ενημερώνεται για νέες τεχνολογίες και διαδικασίες, εκπαιδεύει το προσωπικό της και διαθέτει όλους τους απαιτούμενους πόρους, εξασφαλίζοντας έτσι τη βέλτιστη δυνατή επίδοση, σε θέματα ποιότητας, περιβάλλοντος και υγείας & ασφάλειας.