Η ENVIROCHEM ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1990 με σκοπό την παροχή υπηρεσιών περιβαλλοντικής προστασίας και κυρίως την υπεύθυνη και ασφαλή διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων. Σήμερα η εταιρεία βρίσκεται καταχωρημένη στο Μητρώο φορέων διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ, με αριθμό 0002

Στα χρόνια αυτά επεκτείνοντας τις δραστηριότητές της ευρύτερα στην παροχή υπηρεσιών προστασίας περιβάλλοντος έχουν εκτελεστεί

 • έργα αποκατάστασης ρυπασμένων εδαφών από προηγούμενες χρήσεις ή ατυχήματα
 • καθαρισμοί κτιριακών εγκαταστάσεων και απορρυπάνσεις μηχανολογικού εξοπλισμού από επικίνδυνες ουσίες
 • απολυμάνσεις μετασχηματιστών ρυπασμένων με PCBs
 • αφαιρέσεις αμιάντου και έργα εγκλωβισμού αμιάντου σε κτίρια

ενώ έχουν παρασχεθεί εξειδικευμένες υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου και έχουν εκπονηθεί μελέτες με αντικείμενο τη διερεύνηση, εκτίμηση κινδύνων και παροχή λύσεων σε θέματα παρουσίας επικινδύνων ουσιών σε εδάφη και εγκαταστάσεις

Στην πολυετή δυναμική παρουσία της στο χώρο, η εταιρεία έχει διαχειριστεί περισσότερους από 25.000 τόνους επικινδύνων αποβλήτων, έχουν εκτελέστει έργα εξυγίανσης-αποκατάστασης-καθαρισμών αξίας 2,5 εκ. ευρώ και έργα αφαίρεσης-αποξήλωσης 100.000 m2 αμιαντούχων υλικών

Από το 2005 η ENVIROCHEM αποτελεί συνεργάτη των εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών (ΑΦΗΣ - ΣΥΔΕΣΥΣ)

Έχοντας ως στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και την υγεία και ασφάλεια στην εργασία, η εταιρεία λειτουργεί πιστοποιημένα συστήματα διασφάλισης ποιότητας, διαχείρισης περιβάλλοντος και υγιεινής και ασφάλειας κατά EN ISO 9001:2000 και EN ISO 14001:2004 και OHSAS 18001:1999 αντίστοιχα, για το σύνολο των δραστηριοτήτων της (συλλογή συσκευασία και μεταφορά επικινδύνων αποβλήτων, αποξήλωση αμιάντου και εξυγίανση εδαφών)

Η ENVIROCHEM έχει χρηματοδοτήσει ερευνητικά προγράμματα ακαδημαϊκών φορέων που αφορούν την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών

Επεκτείνωντας τις δραστηριότητές μας και εκτός Ελλάδος, το 2002 ιδρύσαμε την ENVIROCHEM CYPRUS η οποία δραστηριοποιείται στους αντίστοιχους τομείς στην Κύπρο

Καθ' όλη τη διάρκεια της ενεργούς δράσης μας, σε απόλυτη συμμόρφωση με τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς και τις προδιαγραφές εκτέλεσης των έργων μας, δεν έχουμε δεχθεί κανενός είδους διοικητικό πρόστιμο από αρμόδια εμπλεκόμενη αρχή και δεν έχουμε ιστορικό ζημιών

Διαθέτοντας όλες τις απαραίτητες κατά το νόμο άδειες πανελλαδικής κλίμακας, ένα εκτεταμένο δίκτυο συνεργατών σε όλη την Ευρώπη και έμπειρο επιστημονικό και τεχνικό δυναμικό, η ENVIROCHEM μπορεί να αποτελέσει τον αξιόπιστο συνεργάτη που αναζητά κάθε επιχείρηση.

Βασική μας αρχή :
«Ο κάθε συνεργάτης είναι ξεχωριστός και οφείλουμε να του παρέχουμε το υψηλότερο δυνατό επίπεδο εξυπηρέτησης»

  

 

      

  

      

Μέλος των συνδέσμων :

 • arca
 • ISWA
 • ΣΕΧΒ
 • ΕΕΣΔΑ
 • ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΘΑΡΗ
 • ΠΑΣΕΠΠΕ
 • ΣΕΕΔΑ