Απορρύπανση / Αποκατάσταση / Έκτακτα Περιστατικά

Η ανάγκη για απορρύπανση/αποκατάσταση χώρων (εδαφών και εγκαταστάσεων), με πιστοποίηση της καθαρότητάς τους για την επόμενη χρήση, αποτελεί ένα διαχρονικό ζητούμενο καθώς εξελίσσονται οι σύγχρονες κοινωνίες κι επέρχονται αλλαγές στη δομή της οικονομίας και τη χωροταξία μικρών ή μεγαλυτέρων περιοχών.   

Στην Ελλάδα ο τομέας αυτός βρίσκεται υπό αργή ανάπτυξη καθώς οικονομικοί κυρίως λόγοι δεν επιτρέπουν τη θέση σε προτεραιότητα σχετικών έργων μεγάλης κλίμακας σε επίπεδο κεντρικού σχεδιασμού. 
Ωστόσο, στο πλαίσιο των περιβαλλοντικών δεσμεύσεων που απορρέουν από τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες με τις οποίες η χώρα είναι πλήρως εναρμονισμένη, η «υποχρέωση επιμέλειας» (due dilligence) και η ανάπτυξη σχετικών υπηρεσιών (διενέργειας ερευνών, λήψης μέτρων αποκατάστασης) βρίσκει όλο και περισσότερο γόνιμο έδαφος στον τομέα της καλύτερης αξιοποίησης ακινήτων.  

Ταυτόχρονα, οι ανάγκες για διαφόρων ειδών καθαρισμούς εξοπλισμού (στα πλαίσια συντήρησης, αλλαγής χρήσης ή απόσυρσης), με τεχνικά άρτιο και περιβαλλοντικά ορθό τρόπο, είναι συνεχείς στη βιομηχανία και άλλους τομείς.

Τέλος, η δυνατότητα άμεσης επέμβασης εξειδικευμένου προσωπικού για απορρύπανση/αποκατάσταση σε περίπτωση έκτακτου περιστατικού, αποτελεί μία απαιτούμενη πρόβλεψη για κάθε παραγωγική δραστηριότητα, όπου εμπλέκονται επικίνδυνες ύλες.
 
Η ΕΝVIROCHEM, πρωτοπόρος και στους τομείς αυτούς, έχοντας εκτελέσει μια σειρά από σχετικά έργα αποκατάστασης και απορρύπανσης/αποκατάστασης εγκατάστεων και εξοπλισμού, καθώς και επεμβάσεις σε περιστατικά έκτακτης ανάγκης, μπορεί να αποτελέσει τον κατάλληλο εξειδικευμένο συνεργάτη για την εκτέλεση ειδικών έργων από τη φάση μελέτης τους έως την τεχνική ολοκλήρωσή τους.