Ασφάλεια Μεταφοράς Επικινδύνων Υλών

Η ασφάλεια της μεταφοράς επικινδύνων υλών διέπεται από διεθνείς συμβάσεις (ADR για την οδική μεταφορά, IMDG Code για την θαλάσσια) και σχετική ελληνική νομοθεσία.

Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, για την οδική μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων, κάθε εμπλεκόμενη επιχείρηση στη μεταφορική αλυσίδα (αποστολέας, μεταφορέας ή/και παραλήπτης, αν οργανώνει την μεταφορά), οφείλει να διαθέτει αδειοδοτημένο Σύμβουλο (ΣΑΜΕΕ) προκειμένου να καλύπτει τις ανάγκες της σε Αρχικές Μελέτες Μεταφοράς Επικινδύνων Υλών, Ανασκόπηση/Επικαιροποίηση, Εκπαίδευση.

Επιπλέον, η δυνατότητα παροχής συμβολής στην αντιμετώπιση ατυχημάτων προς τις αρμόδιες αρχές καθίσταται μια αναγκαιότητα, στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας βελτίωσης της χημικής βιομηχανίας (βλ. CEFIC – Emergency Response Guidelines).

Η ENVIROCHEM, διαθέτοντας το κατάλληλο προσωπικό (ΣΑΜΕΕ, μέλη του ΠΣΑΜΕΕ) και επιπλέον εκπαίδευση σε θέματα θαλάσσιας μεταφοράς επικινδύνων υλών, είναι σε θέση να παρέχει τις σχετικές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες από το επίπεδο συμμόρφωσης με τις νομοθετικές διατάξεις έως την εξειδικευμένη παροχή υπηρεσίας διαχείρισης εκτάκτων περιστατικών.